heroku-buildpack-mcgg

by GGJohny

GitHub Readme.md

Heroku MCGG Buildpack

Chạy - Quản lý server minecraft qua giao diện web + free VPS!!!

This is a Heroku Buildpack for running a Minecraft server in a dyno.

Deploy to Heroku

Usage

Tạo tài khoản ngrok và copy cái API Token

Tạo tài khoản dropbox và copy OAUTH Token từ trang developers

Tạo tài khoản UptimeRobot request HTTP tên miền của cái app của bạn (nhằm để giữ app không ngủ - nếu app không nhận được request HTTP nào sau 30p, nó sẽ ngủ)

Xong rồi nhấp vào cái nút trên!

Cảnh báo

  • Acc ko có thẻ visa chỉ có 550 giờ free dyno (không đủ 1 tháng server chạy 24/7)

  • Thêm thẻ Visa (ảo) sẽ có thêm 450 giờ, tổng 1000 giờ, hơn cả đủ để chạy 1 dyno

  • Nếu hết free dyno hours thì bạn sẽ ko thể chạy server nữa, đến hết tháng

  • Free dyno chỉ có max 1024MB Ram, nếu dyno chạy quá 512MB thì logs sẽ báo lỗi R14

  • Khi đạt đỉnh 1024MB hoặc hơn, lỗi R15 sẽ xuất hiện và dyno sẽ bị buộc reset

  • Dyno sẽ reset ÍT NHẤT 1 lần trong vòng lặp 24h, sau khi reset, vòng lặp đó sẽ reset